ติดต่อเรา

ติดต่อหลังเวลาทําการ:

*โทร 717-218-6670

*สําหรับกรณีฉุกเฉิน – กด 9-1-1

หากคุณต้องการติดต่อศูนย์สุขภาพ Sadler เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการที่มีให้โปรดติดต่อ:

บริการสุขภาพปฐมภูมิ
(717) 218-6670
1-866-723-5377

บริการทันตกรรม
(717) 218-6670
1-866-723-5377

บริการโปรแกรม HealthyRx
(717) 960-4386
1-866-723-5377

การให้คําปรึกษาการเลิกบุหรี่
(717) 960-4387
1-866-723-5377

บริการสุขภาพเชิงพฤติกรรม
(717) 960-4387

สายการนัดหมายทางการแพทย์
(717) 960-4393

สายนัดทันตกรรม
(717) 960-4394

การลงทะเบียน/การลงทะเบียนผู้ป่วย
(717) 960-4395

สายคําถามทางการแพทย์
(717) 960-4392

สายการเติมใบสั่งยา
(717) 960-4389

สายอ้างอิง
(717) 960-4390

สายทันตกรรม
(717) 960-4391

เรียก เก็บ เงิน
(717) 960-4385

สุขศึกษา/เลิกบุหรี่
(717) 960-4387

บันทึกผู้ป่วย
(717) 960-4336

คําถามทั่วไป
(717) 218-6670

นอกพื้นที่คาร์ไลล์
1-866-723-5377

โทรสารสํานักงานคาร์ไลล์
717-218-6671

โทรสารสํานักงานทันตกรรมเพอร์รี่เคาน์ตี้
717-960-4399

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn