บริจาคออนไลน์

การบริจาคของคุณเป็นการลงทุนทั้งด้านสุขภาพของผู้ป่วยของเราและพลังของชุมชนของเรา

ศูนย์สุขภาพ Sadler ขอบคุณล่วงหน้าสําหรับการสนับสนุนที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ของคุณ!

ขอขอบคุณคุณเราสามารถพัฒนาสุขภาพของชุมชนของเราโดยให้การดูแลที่ครอบคลุมมีคุณภาพสูงและเห็นอกเห็นใจ – ภารกิจของเรา ขอขอบคุณที่ช่วยสร้างชีวิตที่มีสุขภาพดีให้กับผู้ป่วยเกือบ 10,000 รายของศูนย์สุขภาพแซดเลอร์

ความเอื้ออาทรของคุณมีความสําคัญต่อเรา – ของขวัญแต่ละชิ้นมีความสําคัญ เราจะขยันหมั่นเพียรและมีความรับผิดชอบในฐานะผู้ดูแลที่ดีของการสนับสนุนทางการเงินของคุณ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn