تماس با ما

پس از ساعت تماس با ما:

*تماس با 717-218-6670

*برای موارد اضطراری – شماره گیری 9-1-1

در صورتی که می خواهید برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد خدمات ارائه شده با مرکز بهداشت سادلر تماس بگیرید، با ما تماس بگیرید:

خدمات بهداشتی اولیه
(717) 218-6670
1-866-723-5377

خدمات دندانپزشکی
(717) 218-6670
1-866-723-5377

خدمات برنامه HealthyRx
(717) 960-4386
1-866-723-5377

مشاوره ترک تنباکو
(717) 960-4387
1-866-723-5377

خدمات سلامت رفتاری
(717) 960-4387

خط قرار ملاقات پزشکی
(717) 960-4393

خط قرار ملاقات دندان
(717) 960-4394

ثبت نام / ثبت نام بیمار
(717) 960-4395

خط سوالات پزشکی
(717) 960-4392

خط پر کردن مجدد نسخه
(717) 960-4389

خط ارجاع
(717) 960-4390

خط دندانی
(717) 960-4391

صدور صورت حساب
(717) 960-4385

آموزش بهداشت / ترک تنباکو
(717) 960-4387

سوابق بیمار
(717) 960-4336

استعلام های عمومی
(717) 218-6670

خارج از منطقه کارلیسل
1-866-723-5377

فکس دفتر کارلیسل
717-218-6671

پری کانتی دفتر دندانپزشکی فکس
717-960-4399

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn