مرکز مکانیکسبورگ پیشگامانه

Sadler Health Center
مرکز بهداشت سادلر برای میزبانی پیشگامانه رسمی مرکز مکانیکسبورگ هیجان زده شد! این مرکز باید سالی بیش از ۸۰ بیمار را در منطقه مکانیکسبورگ خدمت کند و به ماموریت سادلر برای ارائه مراقبت های جامع به هر کسی که به آن نیاز دارد ادامه دهد.

واکسیناسیون COVID-19

Dr. Lakshmi Polavarapu, MD
دکتر لاکشمی پولااراپو آنچه واکسن های COVID-19 هستند و چرا مهم هستند را می شکند.

مدیریت اضطراب

Rick Gross, LSW
ریچارد گروس، ال سی اس دبلیو، در مورد راه هایی برای کمک به مدیریت اضطراب صحبت می کند

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn