પશ્ચિમ શોર સેન્ટર

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર વેસ્ટ શોર અને તેની આસપાસના વિસ્તારોના લોકોને સુલભ, સસ્તી સારસંભાળ પૂરી પાડવા બદલ ગર્વ અનુભવે છે.

સેડલર વેસ્ટ શોર સેન્ટર હવે ખોલો

સેડલર હેલ્થ સેન્ટરને એ જાહેરાત કરતા આનંદ થાય છે કે અમે વેસ્ટ શોર પર તબીબી દર્દીઓની સેવા કરવા માટે ખુલ્લા છીએ. કૃપા કરીને એપોઇન્ટમેન્ટ શેડ્યૂલ કરવા અથવા નવા દર્દીઓ તરીકે નોંધણી કરવા માટે અમને કોલ કરો.

મિકેનિક્સબર્ગ સેન્ટર ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગ

Sadler Health Center
સેડલર હેલ્થ સેન્ટર મિકેનિક્સબર્ગ સેન્ટરના સત્તાવાર ગ્રાઉન્ડબ્રેકિંગનું આયોજન કરવા માટે ઉત્સાહિત હતું! આ કેન્દ્રએ મિકેનિક્સબર્ગ વિસ્તારમાં દર વર્ષે 8,000 થી વધુ દર્દીઓને સેવા આપવી જોઈએ અને સેડલરના મિશનને ચાલુ રાખવું જોઈએ જેથી દરેકને તેની જરૂર હોય તેને વ્યાપક સંભાળ પૂરી પાડી શકાય.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn