موبایل ون

After Hours Contact:

*تماس با 717-218-6670

*برای موارد اضطراری – شماره گیری 9-1-1

 

سادلر از طریق یک اداره منابع و خدمات بهداشتی (HRSA) گرانت توانست یک ون پزشکی تلفن همراه خریداری کند. این واحد تلفن همراه به سادلر کمک می کند تا به جایی برود که ما مورد نیاز هستیم، از جمله آزمایش کروناویروس و توزیع واکسن در رویدادها و مکان های جامعه. علاوه بر این، این ون می تواند برای آموزش جامعه و غربالگری دندان مورد استفاده قرار گیرد. لطفا به دنبال ما به عنوان ما در سراسر شهرستان کامبرلند و پری سفر!

 

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn