पेरी काउन्टीमा स्याडलर स्वास्थ्य केन्द्र

After Hours Contact:

* 717-218-6670 मा कल गर्नुहोस्

*आपतकालिन अवस्थाका लागि – ९-१-१ डायल गर्नुहोस्

 

– 1104 मोंटौर रोड
– लोयसविले, पीए 17047
(717) 960-4380
1-866-723-5377
फ्याक्स: (717) 960-4399

सञ्चालन को घण्टा

8:00 ए.एम.- 4:30 बजे सोमवार, मंगलवार, गुरुवार, शुक्रवार

सुबह 9:00 बजे – शाम 4:30 बजे बुधबार

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn