Trung tâm Y tế Sadler ở Quận Perry

After Hours Contact:

* Gọi 717-218-6670

* Đối với trường hợp khẩn cấp – Quay số 9-1-1

 

1104 Đường Montour
Loysville, PA 17047 ·
(717) 960-4380
1-866-723-5377
Số fax: (717) 960-4399

Thời gian hoạt động

8:00 sáng – 4:30 chiều Thứ Hai, Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu

9:00 sáng – 4:30 chiều Thứ tư

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn