Cổng thông tin bệnh nhân

Cổng thông tin bệnh nhân là một nền tảng trực tuyến cho phép bệnh nhân xem các phần của hồ sơ y tế của họ, yêu cầu nạp tiền và giới thiệu cũng như đặt câu hỏi cho nhà cung cấp của họ.

Cổng thông tin có tính tương tác, vì vậy khi bệnh nhân đặt câu hỏi, cổng thông tin sẽ đặt trực tiếp vào biểu đồ của bệnh nhân để nhà cung cấp xem xét. Các nhà cung cấp có thể trả lời bệnh nhân bằng cách gửi câu trả lời của chúng tôi trực tiếp thông qua cổng thông tin. Điều tương tự cũng xảy ra đối với việc giới thiệu và nạp thuốc.

Các chuyên gia y tế xem màn hình.

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản Cổng thông tin bệnh nhân, vui lòng nhấp qua liên kết bên dưới để đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy gọi 717-960-4393 để nói chuyện với nhân viên lễ tân.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn