Giảm giá phí trượt &ứng dụng

Phí cho các dịch vụ y tế khác nhau tùy thuộc vào loại thăm khám và xét nghiệm được thực hiện cho mỗi bệnh nhân. Là một trung tâm y tế đủ điều kiện liên bang, Trung tâm Y tế Sadler cung cấp chương trình giảm giá quy mô phí trượt cho tất cả bệnh nhân, chương trình này sẽ giảm hóa đơn của bạn dựa trên quy mô hộ gia đình và thu nhập. Tất cả các cá nhân và gia đình bằng hoặc dưới 200 phần trăm hướng dẫn nghèo đói của liên bang sẽ đủ điều kiện nhận một trong năm mức chiết khấu của chúng tôi.

Vui lòng tải xuống và hoàn thành Ứng dụng Chương trình Giảm giá Phí Trượt bên dưới và mang theo đến cuộc hẹn của bạn.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn