Liên kết phổ biến

Cổng thông tin bệnh nhân

Nhấp vào bên dưới để truy cập tài khoản của bạn:

Yêu cầu cuộc hẹn, Yêu cầu nạp tiền, Đăng ký trực tuyến, v.v.

Thanh toán hóa đơn

Nhấp vào bên dưới để thanh toán trực tuyến:

Chấp nhận VISA, MasterCard, American Express &Discover

Địa điểm

Tìm một vị trí Sadler gần bạn:

Theo dõi phương tiện truyền thông xã hội của chúng tôi

Trung tâm Y tế Cộng đồng FQHC
Quan hệ đối tác vì sức khỏe tốt hơn
Nhà y tế lấy bệnh nhân làm trung tâm NCQA
United Way của Carlisle và Cumberland County
HRSA FTCA được coi là cơ sở
Con dấu FTCA
Bộ tăng cường truy cập HRSA
HRSA Health Disparities Reducer
HRSA tiến bộ về chất lượng
HRSA giải quyết các yếu tố rủi ro xã hội
PCMH Logo

Tham gia gia đình Sadler
Đăng ký để thỉnh thoảng nhận email liên quan đến sức khỏe và hạnh phúc cộng đồng.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn