Thử nghiệm trong phòng thí nghiệm

Một phòng thí nghiệm chẩn đoán và sàng lọc được chứng nhận có sẵn tại chỗ để thực hiện các xét nghiệm theo yêu cầu của các nhà cung cấp Sadler để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị tiếp theo cho bệnh nhân.

Tất cả các thử nghiệm trong phòng thí nghiệm được đặt hàng và thu thập trong Phòng thí nghiệm được điều chỉnh theo phạm vi hành nghề đã được phê duyệt, giấy phép nhà cung cấp, năng lực đã được xác minh và đặc quyền do Hội đồng quản trị cấp.

Thử nghiệm được thực hiện tại Sadler bao gồm nhưng không giới hạn ở:

  • Kiểm tra COVID
  • Phân tích nước tiểu
  • Huyết sắc tố &Hemoglobin A1C
  • Strep / Mono / Cúm / RSV
Dịch vụ Labratory

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn