Bảo hiểm

Sadler phục vụ tất cả mọi người, bất kể tình trạng bảo hiểm. Chúng tôi có nhiều lựa chọn và làm việc với bạn để cung cấp dịch vụ chăm sóc toàn diện cho mọi người.

Chúng tôi chấp nhận tất cả các loại bảo hiểm, bao gồm Medicaid, Medicare và CHIP. Chúng tôi chấp nhận bảo hiểm thương mại mà bạn nhận được thông qua công việc hoặc hiệp hội, hoặc thông qua Thị trường bảo hiểm. Nếu bạn không có bảo hiểm, chúng tôi sẽ sẵn lòng gặp bạn để hỗ trợ bạn mua bảo hiểm. Vui lòng gọi cho chúng tôi theo số (866) 723-5377 và chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ bạn.

Bất kể tình hình tài chính của bạn như thế nào, bạn vẫn có thể được chăm sóc tại Trung tâm Y tế Sadler. Không ai sẽ bị từ chối chăm sóc sức khỏe vì họ không thể trả tiền. Chúng tôi cung cấp một chương trình giảm giá phí trượt dựa trên thu nhập và quy mô gia đình. Ngoài ra, chúng tôi có một chương trình kê đơn giảm giá. Vui lòng nhấp vào đây để xem thông tin đăng ký bảo hiểm của chúng tôi hoặc tại đây để xem thông tin nhà thuốc.

Xin lưu ý rằng Sadler Health Center sẽ lập hóa đơn bảo hiểm cho bạn bất kể tình trạng tham gia mạng lưới của chúng tôi. Một số chương trình bảo hiểm cung cấp các lợi ích ngoài mạng lưới, trong khi những chương trình khác thì không. Bệnh nhân có trách nhiệm xác nhận với công ty bảo hiểm của mình về tình trạng mạng lưới của chúng tôi với một kế hoạch cụ thể. Nếu bạn cần hỗ trợ về vấn đề này, vui lòng gọi cho chúng tôi theo số 717-960-4385.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn