Dịch vụ COVID-19


Thử nghiệm COVID-19

Xét nghiệm COVID-19 có sẵn tại trung tâm Carlisle của chúng tôi bằng cách đặt lịch hẹn.

Dịch vụ xét nghiệm COVID-19

Vắc-xin COVID-19

Thuốc chủng ngừa COVID-19 có hiệu quả trong việc bảo vệ mọi người khỏi COVID-19 và giúp giữ cho người lớn và trẻ em không bị bệnh nặng. Theo kịp các loại vắc-xin như tiêm chủng COVID-19 giữ cho cả gia đình an toàn và được bảo vệ.

Các cuộc hẹn cho vắc xin đang được lên lịch hoặc lên lịch lại xung quanh việc cung cấp vắc xin. Thuốc chủng ngừa Moderna và Janssen có sẵn cho tất cả người lớn trên 18 tuổi.

Để lên lịch hẹn tiêm nhắc lại hoặc để biết thêm thông tin, vui lòng gọi 717-960-6901.

Dịch vụ vắc xin COVID-19

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn