Y

Trung tâm Y tế Sadler cung cấp các dịch vụ y tế ban đầu và dự phòng toàn diện cho cả gia đình, bao gồm kiểm tra thể chất hàng năm và định kỳ, các chương trình sức khỏe hành vi tích hợp, chủng ngừa, xét nghiệm lao, xét nghiệm trong phòng thí nghiệm và giới thiệu chụp X-quang, xét nghiệm chẩn đoán, kế hoạch hóa gia đình và thăm khám bệnh cho tất cả các bệnh nhân đã đăng ký. Các dịch vụ này có sẵn trong cộng đồng và thông qua xe tải di động của Sadler.

Chúng tôi cũng tham gia vào các chương trình nhằm đáp ứng nhu cầu của các nhóm dân cư không có bảo hiểm, không được bảo hiểm, Medicaid và Medicare. Các chương trình này bao gồm chương trình Sàng lọc, Chẩn đoán và Điều trị Sớm và Định kỳ (EPSDT) cho trẻ em, Vắc xin Pennsylvania cho Trẻ em và chương trình HealthyRx.

Dịch vụ y tế

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn