Nha khoa

Cung cấp dịch vụ nha khoa tại trung tâm chính ở Carlisle, một địa điểm vệ tinh ở Hạt Perry và bây giờ tại địa điểm mới của chúng tôi ở Bờ Tây, các chuyên gia nha khoa có trình độ của chúng tôi dành thời gian để tìm hiểu bạn và nhu cầu của bạn. Chúng tôi phục vụ bệnh nhân ở mọi lứa tuổi.

Các dịch vụ nha khoa bao gồm:

  • Vệ sinh định kỳ
  • Các kỳ thi toàn diện
  • Trám
  • Phương pháp điều trị bằng florua
  • Dịch vụ giới thiệu
  • Sealants
  • Trích xuất đơn giản
  • Kênh gốc đơn giản
  • X-quang
Dịch vụ nha khoa

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn