Nha khoa

Cung cấp dịch vụ nha khoa tại trung tâm chính ở Carlisle, một địa điểm vệ tinh ở Quận Perry và trong cộng đồng sử dụng thiết bị di động, các chuyên gia nha khoa có trình độ dành thời gian để tìm hiểu bạn và nhu cầu của bạn. Chúng tôi phục vụ bệnh nhân ở mọi lứa tuổi.

Các dịch vụ nha khoa bao gồm:

  • Vệ sinh định kỳ
  • Các kỳ thi toàn diện
  • Trám
  • Phương pháp điều trị bằng florua
  • Dịch vụ giới thiệu
  • Sealants
  • Trích xuất đơn giản
  • Kênh gốc đơn giản
  • X-quang
Dịch vụ nha khoa

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn