เกี่ยวกับฟัน

ให้บริการทันตกรรมที่ศูนย์หลักใน Carlisle ซึ่งเป็นตําแหน่งดาวเทียมใน Perry County และตอนนี้ที่ตําแหน่งใหม่ของเราบนชายฝั่งตะวันตกผู้เชี่ยวชาญด้านทันตกรรมที่มีคุณสมบัติเหมาะสมของเราใช้เวลาในการทําความรู้จักกับคุณและความต้องการของคุณ เราให้บริการผู้ป่วยทุกเพศทุกวัย

บริการทันตกรรมรวมถึง:

  • การทําความสะอาดเป็นประจํา
  • การสอบที่ครอบคลุม
  • ไส้
  • การรักษาด้วยฟลูออไรด์
  • บริการแนะนําเพื่อน
  • เคลือบหลุมร่องฟัน
  • การสกัดอย่างง่าย
  • คลองรากฟันที่เรียบง่าย
  • รังสีเอกซ์
บริการทันตกรรม

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn