خدمات COVID-19


COVID-19 تست

COVID-19 تست در مرکز Carlisle ما با قرار ملاقات در دسترس است.

COVID-19 خدمات تست

واکسن های COVID-19

واکسن های COVID-19 در حفاظت از مردم در برابر COVID-19 موثر هستند و به نگه داشتن بزرگسالان و کودکان از بیمار شدن جدی کمک می کنند. نگه داشتن با ایمن سازی مانند واکسیناسیون COVID-19 نگه داشتن تمام خانواده امن و محافظت می شود.

قرار ملاقات برای واکسن ها در اطراف عرضه واکسن در حال برنامه ریزی یا برنامه ریزی مجدد است. واکسن های مدرنا و جانسن در اختیار تمام بزرگسالان بالای ۱۸ سال قرار دارد.

برای برنامه ریزی قرار ملاقات تقویت کننده خود و یا برای اطلاعات بیشتر، لطفا با 717-960-6901 تماس بگیرید.

خدمات واکسن COVID-19

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn