منابع

خدمات بهداشتی و درمانی آلدر
www.alderhealth.org

کمک زندگی در پنسیلوانیا (Caring.com)
https://www.caring.com/senior-living/assisted-living/pennsylvania

کمپین برای کودکان و نوجوانان دخانیات رایگان
www.tobaccofreekids.org

ترانزیت منطقه پایتخت
www.cattransit.com

مشارکت برای سلامت بهتر
www.forbetterhealthpa.org

UPMC اوج کارلیسل
www.pinnaclehealth.org/carlisle

اداره حمل و نقل شهرستان کامبرلند
www.ccpa.net/index.aspx?nid=127

ساعت دارویی
www.drugwatch.com

اطلاعات بهداشت و درمان Drugwatch
www.drugwatch.com/health/

افراد سالم 2010
www.healthypeople.gov

بیماری عفونی هرشی
www.hmc.psu.edu/infectiousdiseases/

ایستگاه هوپ
(دانلود بروشور)
www.hopestationcarlislepa.com

اداره مسکن و توسعه مجدد
www.cchra.com

انجمن ملی مراکز بهداشت جامعه (NACHC)
www.nachc.com

مشارکت پرستار و خانواده
www.nursefamilypartnership.org

انجمن مراکز بهداشت جامعه پنسیلوانیا
www.pachc.com

اداره بهداشت عمومی پنسیلوانیا
www.dsf.health.state.pa.us/health/site/default.asp

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn