Mission, Vision & Values

ماموریت

ماموریت ما پیشبرد سلامت جامعه ما با ارائه مراقبت های فراگیر، با کیفیت بالا و دلسوزانه است.

چشم انداز

مراقبت با کیفیت دلسوزانه برای یک جامعه سالم.

اظهارات ارزشی

احترام —

ما با همه با حسن نیت و عزت رفتار می کنیم

شفقت —

ما با همدلی و درک از بیمارانمان مراقبت می کنیم

یکپارچگی —

ما به بالاترین استانداردهای حرفه ای بودن، اخلاق و مسئولیت شخصی پایبندیم

کیفیت —

ما هر روز خودمان را به چالش می گیریم تا به تعالی در مراقبت و خدمات برای بیمارانمان دست یابیم

همکاری —

ما از طریق کار گروهی و مشارکت به موفقیت دست می یایم

تقدیر —

ما برای کمک های کارکنان، داوطلبان، و شرکای جامعه در دستیابی به ماموریت خود ارزش قائل هستیم.

تنوع —

ما یک محیط فراگیر را در آغوش می گیریم که در آن همه مردم احساس استقبال و قدردانی می کنند.

مسئولیت مالی —

ما مهماندار خوبی از منابع مالی واگذار شده به ما هستیم.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn