સેડલર હેલ્થ સેન્ટર નવા સીઓઓઓનું સ્વાગત કરે છે

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર નવા ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસરનું સ્વાગત કરે છેકાર્લિસલ, પીએ – સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, ફેડરલી ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, જે ડાઉનટાઉન કાર્લિસલ અને લોઇસવિલેમાં તેના કેન્દ્રો પર સમુદાય-આધારિત વ્યાપક […]

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર ન્યૂ નર્સ પ્રેક્ટિશનરનું સ્વાગત કરે છે

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, એક ફેડરલી ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, જે ડાઉનટાઉન કાર્લિસ્લે અને લોઇસવિલેમાં તેના કેન્દ્રોમાં સમુદાય-આધારિત વ્યાપક પ્રાથમિક સંભાળ, દાંતની સંભાળ, વર્તણૂકીય આરોગ્ય અને સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડે છે, તેણે મૌરીન જે. મિલર-ગ્રિફી, એમએસએન, એમએસએન, એપીઆરએન, એફએનપી-બીસીની તેના પ્રદાતાઓની ટીમમાં નિમણૂકની જાહેરાત કરી હતી.

નવા દંત ચિકિત્સક સેડલર આરોગ્ય કેન્દ્રમાં જોડાય છે

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, એક ફેડરલી ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, જે ડાઉનટાઉન કાર્લિસ્લે અને લોઇસવિલેમાં તેના કેન્દ્રોમાં સમુદાય-આધારિત વ્યાપક પ્રાથમિક સંભાળ, દાંતની સંભાળ, વર્તણૂકીય આરોગ્ય અને સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડે છે, તેણે સનસેરે કુશ્કિટુઆહ, ડીડીએસની તેના પ્રદાતાઓની ટીમમાં નિમણૂકની જાહેરાત કરી હતી.

સેડલર હેલ્થ સેન્ટરને કમ્યુનિટિ આઉટરીચ માટે 2022 હેલ્થ કેર હીરો એવોર્ડ મળ્યો

સેન્ટ્રલ પેન બિઝનેસ જર્નલ દ્વારા સેડલર હેલ્થને ૨૦૨૨ ના હેલ્થ કેર હીરોઝ પ્રાપ્તકર્તા તરીકે પસંદ કરવામાં આવ્યો છે. સેડલર કમ્બરલેન્ડ અને પેરી કાઉન્ટીના રહેવાસીઓને વ્યાપક આરોગ્ય સંભાળ પૂરી પાડે છે.

સેડલર હેલ્થ સેન્ટરને પૂર્વીય ક્યૂમ્બરલેન્ડ કાઉન્ટીમાં વિસ્તરણ માટે રાજ્યની ગ્રાન્ટ મળે છે

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, ફેડરલી ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, જે ડાઉનટાઉન કાર્લિસ્લે અને લોઇસવિલેમાં તેની સુવિધાઓમાં સમુદાય-આધારિત વ્યાપક પ્રાથમિક સંભાળ, દાંતની સંભાળ, વર્તણૂકીય આરોગ્ય અને સહાયક સેવાઓ પૂરી પાડે છે, તે હેમ્પડેન ટાઉનશિપમાં એક વધારાનું તબીબી કેન્દ્ર શરૂ કરવાના તેના પ્રોજેક્ટ માટે $2 મિલિયનની રાજ્ય ગ્રાન્ટ પ્રાપ્ત કરવાની જાહેરાત કરતા આનંદ અનુભવે છે.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn