સેડલર હેલ્થ ન્યુટ્રિશન પ્રોગ્રામ શરૂ કરે છે

કાર્લિસ્લે, પા – સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, ફેડરલી ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, જે ડાઉનટાઉન કાર્લિસ્લે અને લોઇસવિલેમાં તેના કેન્દ્રો ખાતે સમુદાય-આધારિત વ્યાપક પ્રાથમિક સંભાળ, દાંતની સંભાળ, વર્તણૂકીય આરોગ્ય અને સહાયક સેવાઓ પૂરી […]

સેડલર હેલ્થ સેન્ટરનું નવું લોકેશન

અમારા નવા વેસ્ટ શોર સેન્ટર વિશે મહત્વપૂર્ણ માહિતી શેર કરવા માટે 8 મી જાન્યુઆરીના રોજ ગુડ ડે પીએ પર સેડલર હેલ્થ સેન્ટરને દર્શાવવામાં આવ્યું હતું.

સેડલર હેલ્થ સેન્ટરનું નવું વેસ્ટ શોર લોકેશન 4 ડિસેમ્બરથી ખુલશે

કાર્લિસલ, પીએ (27 નવેમ્બર, 2023) – કમ્બરલેન્ડ અને પેરી કાઉન્ટીઓને સેવા આપતા ફેડરલ ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, સેડલર હેલ્થ સેન્ટરે આજે જાહેરાત કરી હતી કે 5210 ઇસ્ટ ટ્રિન્ડલ રોડ, મિકેનિક્સબર્ગ […]

મેડિકલ અને ડેન્ટલ કેર સમગ્ર નવેમ્બર દરમિયાન પેરી કાઉન્ટી અને શિપપેન્સબર્ગમાં લાવવા માટે સેડલર હેલ્થનું ‘હેલ્થ સેન્ટર ઓન વ્હીલ્સ’

કાર્લિસલ, પીએ (1 નવેમ્બર, 2023) – સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, ફેડરલ ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, કમ્બરલેન્ડ અને પેરી કાઉન્ટીઓને સેવા આપતા, આજે જાહેરાત કરી હતી કે તેનું “હેલ્થ સેન્ટર ઓન વ્હીલ્સ” […]

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર નવા સીઓઓઓનું સ્વાગત કરે છે

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર નવા ચીફ ઓપરેટિંગ ઓફિસરનું સ્વાગત કરે છેકાર્લિસલ, પીએ – સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, ફેડરલી ક્વોલિફાઇડ હેલ્થ સેન્ટર, જે ડાઉનટાઉન કાર્લિસલ અને લોઇસવિલેમાં તેના કેન્દ્રો પર સમુદાય-આધારિત વ્યાપક […]

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn