دفترچه راهنما بیمار

ما بیماران جدید را می پذیریم! دفترچه راهنما بیمار ما پاسخ به سوالات خود را در مورد آنچه به عنوان یک بیمار از مرکز بهداشت سادلر انتظار می رود، از ساخت اولین قرار ملاقات خود را به درخواست سوابق پزشکی است.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn