مرکز بهداشت سادلر در شهرستان پری

After Hours Contact:

*تماس با 717-218-6670

*برای موارد اضطراری – شماره گیری 9-1-1

 

جاده ۱۱۰۴ مونتور
Loysville, PA 17047
(717) 960-4380
1-866-723-5377
فکس: (717) 960-4399

ساعات کار

8 صبح تا 4: 30 بعد از ظهر دوشنبه، سه شنبه، پنجشنبه، جمعه

9 صبح – 4: 30 بعد از ظهر چهارشنبه

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn