اطفال

خدمات بهداشتی و درمانی در سادلر نیز برای نوزادان، نوزادان، کودکان نوپا و نوجوانان در دسترس است که چکآپ های فیزیکی، ایمن سازی ها و چکآپ های سلامتی را ارائه می دهند. ارائه دهندگان ما نیز در اینجا برای ارائه آموزش و راهنمایی در مورد مسائل مربوط به سلامت کودکان است.

سادلر در بسیاری از برنامه های هدف قرار گرفته برای پاسخگویی به نیازهای کودکان شرکت می کند از جمله:

  • غربالگری زودهنگام و دوره ای، تشخیص و درمان (EPSDT)
  • واکسن پنسیلوانیا برای کودکان
  • Reach Out & Read Program (with the United Way & Harrisburg Literacy Council)
خدمات کودکان

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn