سلامت زنان

مراقبت های جامع پزشکی سادلر به زودی شامل سلامت زنان خواهد شد.

از چک آپ های ساله، غربالگری، آزمایش آزمایشگاه و ارجاعات، ارائه دهندگان زنان را در هر مرحله از زندگی و سلامت، از جمله تنظیم خانواده، مراقبت در سه ماهه اول و پس از زایمان هدایت خواهند کرد.

زود می آیم!

خدمات بهداشتی درمانی زنان

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn