پاسخ سلامت جامعه

تیم کارگر بهداشت جامعه سادلر برای کمک به بیماران با موانع اینجاست. CHW ما می تواند به سوالاتی پاسخ دهد که به تعیین نیازها کمک خواهد کرد. CHW می تواند بیماران را به منابع ارزشمندی مانند بانک های غذایی، پناهگاه ها، کمک های حمل و نقل، و دیگر نیازهای اساسی متصل کند در حالی که بیماران راه حل های خودنگهدار را برای این چیزها توسعه یا بازگرداندن می کنند. CHW همچنین می تواند کمک به اتصال بیماران به ارائه دهندگان مراقبت های اولیه خود، متخصصان بهداشت رفتاری، و یا مدیران مورد.

هر کسی که نیاز به کمک باید رسیدن به کارکنان بهداشت جامعه در: 717-218-6670.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn