پزشکی

مرکز بهداشت سادلر خدمات جامع بهداشتی اولیه و پیشگیرانه ای را برای کل خانواده ارائه می دهد، از جمله چکآپ های فیزیکی سالانه و معمول، برنامه های یکپارچه سلامت رفتاری، ایمن سازی ها، آزمایش های سل، آزمایش های آزمایشگاهی، و ارجاعات برای اشعه ایکس، آزمایش های تشخیصی، تنظیم خانواده و و بازدید بیمار برای تمام بیماران ثبت نام شده. این خدمات در جامعه و از طریق ون تلفن همراه سادلر در دسترس است.

ما همچنین در برنامه های هدف قرار گرفته برای پاسخگویی به نیازهای جمعیت بیمه نشده، بیمه نشده، مدیکید و مدیکر شرکت می کنیم. این برنامه ها شامل برنامه غربالگری زودهنگام و دوره ای، تشخیص و درمان (EPSDT) برای کودکان، واکسن پنسیلوانیا برای کودکان، و برنامه HealthyRx است.

خدمات پزشکی

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn