કોવિડ-19 સેવાઓ


કોવિડ-19 ટેસ્ટિંગ

કોવિડ-19 ટેસ્ટિંગ અમારા કાર્લિસલ સેન્ટરમાં એપોઇન્ટમેન્ટ લઈને ઉપલબ્ધ છે.

કોવિડ -19 પરીક્ષણ સેવાઓ

કોવિડ-19 રસીઓ

કોવિડ -19 રસીઓ લોકોને કોવિડ -19 થી બચાવવામાં અસરકારક છે અને પુખ્ત વયના લોકો અને બાળકોને ગંભીર રીતે બીમાર થવાથી બચાવવામાં મદદ કરે છે. કોવિડ -19 રસીકરણ જેવા રસીકરણને ધ્યાનમાં રાખીને આખા પરિવારને સુરક્ષિત અને સુરક્ષિત રાખે છે.

રસીના પુરવઠાની આસપાસ રસી માટેની નિમણૂકો સુનિશ્ચિત કરવામાં આવી રહી છે અથવા ફરીથી ગોઠવવામાં આવી રહી છે. મોડર્ના અને જેન્સન રસી ૧૮ વર્ષથી વધુ વયના તમામ પુખ્ત વયના લોકો માટે ઉપલબ્ધ છે.

તમારી બૂસ્ટર અપોઇન્ટમેન્ટનો સમય નક્કી કરવા માટે અથવા વધુ માહિતી માટે , 717-960-6901 પર કોલ કરો અથવા નીચે તમારી એપોઇન્ટમેન્ટ ઓનલાઇન શેડ્યૂલ કરો.

કોવિડ -19 રસી સેવાઓ

કોવિડ -19 રસીની અનુસૂચિ


Connect with Sadler: Instagram LinkedIn