ઓનલાઇન દાન કરો

તમારું દાન એ અમારા દર્દીઓના સ્વાસ્થ્ય અને અમારા સમુદાયની જીવનશક્તિ બંનેમાં એક રોકાણ છે.

સેડલર હેલ્થ સેન્ટર તમારા ઉદાર સમર્થન માટે અગાઉથી તમારો આભાર માને છે!

તમારો આભાર, અમે સર્વસમાવેશક, ઉચ્ચ ગુણવત્તાયુક્ત અને કરુણાપૂર્ણ સંભાળ પૂરી પાડીને – અમારા મિશન દ્વારા અમારા સમુદાયના આરોગ્યને આગળ વધારવા માટે સક્ષમ છીએ. સેડલર હેલ્થ સેન્ટરના લગભગ 10,000 દર્દીઓ માટે તંદુરસ્ત જીવન નિર્માણ કરવામાં મદદ કરવા બદલ આભાર.

તમારી ઉદારતા અમારા માટે મહત્વની છે – દરેક ભેટ મહત્વપૂર્ણ છે. અમે તમારા આર્થિક સહાયના સારા કારભારીઓ તરીકે મહેનતુ અને જવાબદાર રહીશું.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn