పెర్రీ కౌంటీలోని సాడ్లర్ హెల్త్ సెంటర్

After Hours Contact:

*717-218-6670కు కాల్ చేయండి

*అత్యవసరాల కొరకు – 9-1-1 డయల్ చేయండి

 

1104 పట్ా టమెట తోట్లు కాిి
లోయిస్విల్లే, పి.ఎ 17047
(717) 960-4380
1-866-723-5377
ఫ్యాక్స్: (717) 960-4399

ఆపరేషన్ యొక్క గంటలు

ఉదయం 8:00 – సాయంత్రం 4:30 సోమవారం, మంగళవారం, గురువారం, శుక్రవారం

ఉదయం 9:00 – సాయంత్రం 4:30 బుధవారం

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn