تست آزمایشگاه

یک آزمایشگاه تشخیصی و غربالگری گواهی شده در محل برای انجام آزمایش هایی به دستور ارائه دهندگان سادلر برای حمایت از تشخیص و درمان بعدی برای بیماران در دسترس است.

تمام آزمایش های آزمایشگاهی سفارش داده شده و جمع آوری شده در آزمایشگاه تحت محدوده مورد تایید عمل، مجوز ارائه دهنده، امکانات تأیید شده و امتیازات اعطا شده توسط هیئت مدیره اداره می شوند.

تست انجام شده در سادلر شامل اما محدود به:

  • تست COVID
  • ادرار کردن
  • Hemoglobin & Hemoglobin A1C
  • Strep/Mono/Flu/RSV
خدمات لبراتوری

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn