ડેન્ટલ

કાર્લિસ્લેમાં મુખ્ય કેન્દ્ર, પેરી કાઉન્ટીમાં સેટેલાઇટ લોકેશન અને હવે વેસ્ટ શોર પરના અમારા નવા લોકેશન પર દાંતની સેવાઓ ઓફર કરતા, અમારા લાયક ડેન્ટલ પ્રોફેશનલ્સ તમને અને તમારી જરૂરિયાતોને જાણવા માટે સમય લે છે. અમે દરેક ઉંમરના દર્દીઓની સેવા કરીએ છીએ.

દંત ચિકિત્સા સેવાઓમાં સામેલ છેઃ

  • નિયમિત સફાઈ
  • વ્યાપક પરીક્ષાઓ
  • ફિલિંગ્સ
  • ફ્લોરાઇડ સારવાર
  • રેફરલ સેવાઓ
  • સીલન્ટ્સ
  • સરળ અર્ક કાઢો
  • સરળ રુટ નહેરો
  • એક્સ-રે
દંત ચિકિત્સા સેવાઓ

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn