કાર્લિસલમાં સેડલર હેલ્થ સેન્ટર, પી.એ.

After Hours Contact:

*717-218-6670 પર કોલ કરો

*આકસ્મિક સંજોગોમાં – 9-1-1 ડાયલ કરો

 

100 નોર્થ હેનોવર સ્ટ્રીટ
કાર્લિસલ, પીએ 17013
(717) 218-6670
1-866-723-5377
ફેક્સ: (717) 218-6671

કલાકોની ક્રિયા

સવારે ૮:૦૦ – સાંજે ૫:૦૦. સોમવાર, મંગળવાર, શુક્રવાર

સવારે ૯:૦૦ – સાંજે ૫:૦૦. બુધવાર

સવારે ૮:૦૦ – સાંજે ૭:૩૦. ગુરુવાર

ડેન્ટલ કલાકો

સવારે ૮:૦૦ – સાંજે ૪:૩૦. સોમવાર, મંગળવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર

સવારે ૯:૦૦ – સાંજે ૪:૩૦. બુધવાર

પરિવહન

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn