પેરી કાઉન્ટીમાં સેડલર હેલ્થ સેન્ટર

After Hours Contact:

*717-218-6670 પર કોલ કરો

*આકસ્મિક સંજોગોમાં – 9-1-1 ડાયલ કરો

 

૧૧૦૪ મોન્ટોર રોડ
લોયસવિલે, પીએ 17047
(717) 960-4380
1-866-723-5377
ફેક્સ: (717) 960-4399

કલાકોની ક્રિયા

સવારે ૮:૦૦ – સાંજે ૪:૩૦. સોમવાર, મંગળવાર, ગુરુવાર, શુક્રવાર

સવારે ૯:૦૦ – સાંજે ૪:૩૦. બુધવાર

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn