દર્દીની હેન્ડબુક

અમે નવા દર્દીઓને સ્વીકારીએ છીએ! અમારી પેશન્ટ હેન્ડબુક સેડલર હેલ્થ સેન્ટરના દર્દી તરીકે તમારી પ્રથમ એપોઇન્ટમેન્ટ લેવાથી માંડીને તબીબી રેકોર્ડ્સની વિનંતી કરવા સુધીની શેની અપેક્ષા રાખવી તે અંગેના તમારા પ્રશ્નોના જવાબ આપે છે.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn