غرب پری مدرسه منطقه برنامه ریزی جلسه برای رسیدگی به نگرانی ها ، سردرگمی بیش از پیشنهاد سادلر درمانگاه کودکان

تلاشی که مقامات بهداشتی و مدرسه امیدوار بودند مراقبت های بهداشتی اولیه و روانی بهتری را به کودکان در غرب شهرستان پری به پایان رسید تا در سردرگمی بیش از آنچه یک کلینیک در پردیس منطقه مدرسه فراهم خواهد کرد سردرگم.

کلینیک بهداشت در وست پری با آزمایش مواجه است

هیئت مدرسه وست پری در پی جلسات متعددی که در آن والدین، اعضای جامعه و اعضای هیئت مدیره این پیشنهاد را زیر سؤال بردن، تصمیم گیری در مورد توافق اجاره با مرکز بهداشت سادلر برای یک کلینیک بهداشت کودکان در مدرسه را به تعویق انداخته است.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn