Kenyataan Bukan Diskriminasi

Dasar ADM 113: Kenyataan Tiada Diskriminasi

DASAR

Pusat Kesihatan Sadler mematuhi undang-undang hak sivil persekutuan yang berkenaan dan tidak mendiskriminasi, merawat orang secara berbeza atau mengecualikannya berdasarkan umur, bangsa, warna, kepercayaan, etnik, agama, asal negara, status perkahwinan, seks, orientasi seksual, identiti jantina atau ekspresi, kecacatan, status veteran atau ketenteraan, atau apa-apa asas lain yang dilarang oleh undang-undang persekutuan, negeri atau tempatan.

DEFINISI

 • Tiada.

PERUNTUKAN

 1. Dasar ini terpakai kepada semua ahli komuniti Pusat Kesihatan Sadler, termasuk pesakit, pekerja, penyedia perkhidmatan kontrak, dan sukarelawan, dan kepada semua vendor, wakil, ahli lembaga dan mana-mana individu lain yang menyediakan perkhidmatan kepada atau bagi pihak Pusat Kesihatan Sadler.

PROSEDUR

Pusat Kesihatan Sadler:

 • Menyediakan bantuan dan perkhidmatan percuma kepada orang kurang upaya untuk berkomunikasi dengan kami dengan berkesan, seperti:
  • Jurubahasa bahasa isyarat yang berkelayakan
  • Maklumat bertulis dan format lain (cetakan besar, audio, format elektronik boleh capai, format lain).
 • Menyediakan perkhidmatan bahasa percuma kepada orang-orang yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggeris, seperti:
  • Jurubahasa yang berkelayakan
  • Maklumat yang ditulis dalam bahasa lain

Jika anda memerlukan perkhidmatan ini, hubungi Pengurus Amalan.

Jika anda percaya bahawa Pusat Kesihatan Sadler telah gagal menyediakan perkhidmatan ini atau didiskriminasi dengan cara lain berdasarkan bangsa, warna, asal negara, umur, kecacatan, atau seks, anda boleh memfailkan rungutan dengan:

Pusat Kesihatan Sadler
100 N. Hanover St.
Carlisle, PA 17013
717-960-4329

Anda boleh memfailkan rungutan secara peribadi atau melalui pos, faks atau e-mel. Jika anda memerlukan bantuan memfailkan rungutan, Pengurus Amalan tersedia untuk membantu anda.

Anda juga boleh memfailkan sivil dengan Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia A.S., pejabat untuk Hak Sivil, secara elektronik melalui Portal Pejabat Aduan Hak Sivil, yang tersedia di https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf, atau melalui pos atau melalui telefon di:

Jabatan Kesihatan dan Perkhidmatan Manusia A.S.

200 Jalan Kemerdekaan, SW
Bilik 509F, Bangunan HHH
Washington, DC, 20201
1-800-368-1019, 800-537-7697 (TDD)

Borang aduan boleh didapati di http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index/html

Tarikh Kelulusan: 12 /22/2020
Diluluskan oleh: Lembaga Pengarah
Tarikh Berkuatkuasa: 12/22/2020

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn