Blog

وبلاگ

Donate your unwanted clothes & shoes to benefit Sadler

کمدت رو خالي ميکني؟ جا براي لباس هاي زمستاني درست ميکني؟ پایین اندازه و می خواهید به اتاق بیشتر؟ حمایت از سادلر هنگامی که شما اهدا لباس ناخواسته و کفش خود را به CommunityAid.

101 سال مرکز بهداشت سادلر: از آغاز فروتنانه تا مراقبت جامع جامعه

  صد و یک سال پیش در ماه سپتامبر امسال، اعضای باشگاه مدنی کارلیسل در خانه رئیس جمهور خود گرد هم شدند تا در مورد چگونگی مراقبت از نوزادان و فرزندان جامعه بحث کنند. از این آغاز فروتنانه، امروز، مرکز بهداشت سادلر در خدمت همه، بدون در نظر گرفتن سن و […]

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn