Ước tính thiện chí

Bạn có quyền nhận được “Ước tính Thiện chí” giải thích chi phí chăm sóc y tế của bạn sẽ là bao nhiêu

Theo luật, các nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe cần cung cấp cho những bệnh nhân không có bảo hiểm hoặc những người không sử dụng bảo hiểm ước tính hóa đơn cho các mặt hàng và dịch vụ y tế.

  • Bạn có quyền nhận Ước tính Thiện chí cho tổng chi phí dự kiến của bất kỳ hạng mục hoặc dịch vụ không khẩn cấp nào. Điều này bao gồm các chi phí liên quan như xét nghiệm y tế, thuốc theo toa, thiết bị và viện phí.
  • Đảm bảo rằng nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của bạn cung cấp cho bạn Ước tính Thiện chí bằng văn bản ít nhất 1 ngày làm việc trước dịch vụ hoặc vật dụng y tế của bạn. Bạn cũng có thể yêu cầu nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của mình và bất kỳ nhà cung cấp nào khác mà bạn chọn, để Ước tính Thiện chí trước khi bạn lên lịch cho một mục hoặc dịch vụ.
  • Nếu bạn nhận được hóa đơn nhiều hơn ít nhất 400 đô la so với Ước tính Thiện chí của mình, bạn có thể tranh chấp hóa đơn.
  • Đảm bảo lưu một bản sao hoặc hình ảnh của Ước tính Thiện chí của bạn.

Đối với các câu hỏi hoặc biết thêm thông tin về quyền của bạn đối với Ước tính Thiện chí, hãy truy cập www.cms.gov/nosurprises hoặc gọi 1-800-985-3059.

Bạn có thể yêu cầu Ước tính Thiện chí tại thời điểm lên lịch hoặc bằng cách gọi cho Bộ phận Thanh toán của chúng tôi theo số 717-960-4385.

Cổng thông tin bệnh nhân của bạn là tùy chọn phân phối nhanh nhất của Ước tính Thiện chí. Vui lòng gọi 717-960-4393 để được Hỗ trợ Cổng thông tin Bệnh nhân.

Connect with Sadler: Instagram LinkedIn